ИОФХ ради и друге физичкохемијске анализе (термална анализа (DSC, TGA, DMA), хемијски састав, електрохемијске анализе, XRPD анализе (одређивање кристалне структуре, полиморфног облика и др.), одређивање трагова елемената или једињења, различите врсте анализа детерџената, средстава за прање и чишћење, одређивање различитих физичкохемијских параметара и др. и на основу урађених анализа даје стручна мишљења о анализораном материјалу (производу)