Лабораторија за испитивање, истраживање и развој Института за општу и физичку хемију је акредитована за физичка и хемијска испитивања воде (воде, воде за пиће, површинске воде, подземне воде, отпадне воде) у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017, под акредитационим бројем 01-525.

pdfСертификат о акредитацији360.69 KB

pdfОдлука о акредитацији НИО ИОФХ1050.00 KB

Институт за општу и физичку хемију поседује овлашћење за вршење физичко-хемијских испитивања отпадних, подземних и површинских вода, број 325-00-823/2022-07 од 06.09.2022. године, издато је од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.