Научноистраживачка опрема Инситута покрива потребе рада у областима:

 • Tермалне карактеризације
  • DSC, Q 1000, TA Instruments, Delaware, USА
  • TGA, Q 500, TA Instruments, Delaware, USA
  • DMA, Q 800, TA Instruments, Delaware, USA
 • Структурне карактеризације
  • XRF spektrometar, ARL OptimX, Thermo Electron corp, USA
  • FTIR spektrofotometar
  • Midac M 4000, USA
  • UV-VIS spektrofotometar Evolution 600
  • NMR spektrometar, 400 MHz (9,4 T), Apollo (Tecmag)
  • X-Ray difraktometar Philips, PW 1710)
 • Квалитативне и квантитативне хемијске анализе
  • јонски хроматограф Dionex, DC ICS 3000
  • гасни хроматограф са масеном детекцијом (GC-MS, Polaris Q-Focus GC, Thermo Electron corp.)
  • атомски апсорпциони спектрофотометри FA,Sens AA-Dual A, GBC и GF, Sens AA-Dual G, GBC
  • гасни хроматограф Shimadzu Nexis GC-2030 auto-injection AOC-20i plus, FID detector (пламено-јонски детектор), EDC detector (детектор са захватом електрона)
  • анализаторе хемијске и биолошке потрошње кисеоника BPK 5, Velp Scientifica Italija и Thermoreactor, COD-analysis, ECO 6, Velp Scientifica, Italija
  • уређај за мерење раствореног кисеоника HQ10, Hach, USA