ИОфх је у последњих десетак година урадио већи број студија и елабората у којима су, на основу бројних урађених анализа, дати предлози за решавање проблема који су обрађивани. Наводимо неке од њих:

 • Студија “Пројекат решавања проблема емисије и одлагања пепела из термоелектрана Никола Тесла – Обреновац, стр. 287, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд 2002.,
 • “Извештај о праћењу утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде“, 120 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2003.
 • “Извештај о праћењу утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде“, 140 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2003.
 • “Извештај о праћењу утицаја отпадних вода Термоелектране „Морава“ – Свилајнац на површинске и подземне воде, 70 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2003.
 • Елаборат“Допунска геолошка истраживања лежишта Поља-Ф и Тамнава – Западно поље”,35 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2003.
 • “Решавање еколошких проблема насталих радом термоелектрана Никола Тесла А и Б”, књига I и II (868 страна), ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд (2003)
 • “Елаборат о праћењу утицаја отпадних вода ТЕНТ-А на површинске и подземне воде – 1995-2002. године”, 80 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2004.
 • “Елаборат о праћењу утицаја отпадних вода ТЕНТ-Б на површинске и подземне воде – 1995-2002. године”, 110 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2004.
 • Елаборат: „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде 2003/2004”, 117 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2004
 • Елаборат: „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде 2003/2004”,117 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2004
 • Елаборат: “Утврђивање нивоа загађености животне средине на простору трафо-станица у којима постоје објекти за мерење” , 22 стране, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2004.
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде 2004/2005”, 80 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2005
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде 2004/2005”, 115 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2005
 • “Промене компонентног састава гаса у зависности од промена параметара у лежишту и експлоатационих параметара”, 166 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2005.
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде 2005/2006”, 112 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2006
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде 2005/2006”, 135 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2006
 • Елаборат: “Утврђивање нивоа загађености животне средине на простору трафо-станица у којима постоје објекти за мерење”, 21 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2006.
 • “Петрографске, геохемијске и физичко-хемијске карактеристике угља Колубарског угљоносног басена”, 300 страна, ХП Институт за општу и физичке хемију, Београд, 2006. год.,
 • “Технолошка линија за производњу мајонеза из дијететских производа на бази сурутке”, 70 страна, ХП Институт за општу и физичке хемију, Београд, 2006. год.,
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде 2006/2007”, 118 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2007
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде 2006/2007”, 135 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2007
 • Елаборат: “Утврђивање нивоа загађености животне средине на простору трафо-станица у којима постоје објекти за мерење”, 14 страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2007.
 • “Студија геохемијских, физичко-хемијских и петролошких особина угља Костолачког угљоносног басена”, 254 стране, ХП Институт за општу и физичке хемију, Београд, 2008. год.,
 • Елаборат: “Утврђивање нивоа загађености животне средине на простору трафо-станица у којима постоје објекти за мерење”, 21страна, ХП Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2008.
 • Елаборат: “Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Морава“ на површинске и подземне воде”, 58 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2009.
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – А на површинске и подземне воде”, 109 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2009
 • „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране „Никола Тесла“ – Б на површинске и подземне воде”, 128 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2009
 • “Детаљан приказ и анализа резултата испитивања захватања, пречишћавања и испуштања воде из свих процеса насталих у режимима експлоатације у кругу Термоелектране Никола Тесла – Б”, 38 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2009.
 •  “Извештај о резултатима лабораторијског испитивања угља и пратећих седимената Запдног дела Костолачког угљоносног басена –Локалитет: Спољно одлагалиште Петка”, стр. 189, Београд, децембар 2009.
 • Елаборат: „Праћење утицаја отпадних вода Термоелектране Колубара на површинске и подземне воде –2009”, 49 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2010.
 • “Студија моделирања минералних трансформација и расподеле микро елемената у лигнитским басенима ЕПС-а”,484 стране, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2010.
 • „Карактеризација угља из лежишта Ц и Е за потребе утврђивања оптималних услова експлоатације, припреме, прераде и оплемењивања“, 221 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2012.
 • „Лабораторисјка испитивања према “Пројекту геолошких истраживања лежишта угља Поље Радљево – Колубарски угљоносни басен, II-ФАЗА“, 40 страна, Институт за општу и физичку хемију, Београд, 2013.